نوشته‌ها

بیست و هشتم سپتامبر، روز جهانی مصرف کننده سبز، می تواند زمانی برای تفکر درباره چگونگی مصرف و  تاثیر تصمیمات خرید ما بر محیط زیست باشد. هر چند که تا زمانی که مصرف وجود دارد، آلودگي نيز وجود خواهد داشت، ولي مي توان با اتخاذ گزینه های سبز،آن را در حد قابل قبول و مجازي نگه داشت (محمدیان و تخاثی، ۱۳۹۰). تاکید روز جهانی مصرف کننده بر افزایش آگاهی، اهمیت بازیافت و کاهش مصرف و تولید زباله است.

ادامه مطلب