نوشته‌ها

شماره 29 نشریه سیاست نامه که در زمستان 1402 منتشر شده است، نتایج نظرسنجی از اساتید و پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی پیرامون مهمترین و اثرگذارترین مقالات این حوزه در 45 سال اخیر را منتشر کرده است.

ادامه مطلب