نوشته‌ها

فکر می کنم این پدیده مربوط به عصر ما باشد که با آدم هایی که از نزدیک ندیده ایم و کنار آنها نزیسته ایم، آن قدر که احساس نزدیکی می کنیم که گویی سال ها کنار ما بوده اند و این نزدیکی باعث می شود که هنگامی که از دستشان می دهیم مثل زمانی که یکی از نزدیکانمان را از دست داده ایم، در سوگ باشیم.

ادامه مطلب