نوشته‌ها

پژوهش تازه ای اخیرا در نشریه علوم و فنون اطلاعات منتشر شده است که به موضوع جریمه دیرکرد امانت کتابخانه های عمومی می پردازد. این پژوهش یک سوال ساده اما مهم دارد: جریمه دیرکرد بر بازگشت منابع به کتابخانه ها و تمدید عضویت چه تاثیری دارد؟

ادامه مطلب